Публична покана

 • Договор №128/29.08.2014 г. с приложенията към него, подписан на основание чл.101е от ЗОП с избран изпълнител - «СТРОЙ-АМИ КОНСОРЦИУМ» ДЗЗД, след проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на ремонти строително монтажни работи в сградата на НМИ -Централна медицинска  библиотека към Медицински Университет-София, находяща се в гр. София, район Триадица, кв. 387, ул. „Св. Георги Софийски” №1”,  публикувана на страницата на АОП с ID № 9031435 
 • „Извършване на оценка за съответствие на Инвестиционен проект /ИП/ с предмет: „Изготвяне на Инвестиционен проект във  фаза- Технически проект / по всички части/ за следните подобекти:  подобект № 1 - Катедра „Пародонтология“, зала 4-ти етаж; подобект № 2 - Стоматологичен кабинет „Специализанти“ и семинарна зала, 6-ти етаж – Катедра „Детска Дентална Медицина“; подобект № 5 - Учебна зала №2, приземен етаж, Катедра „Детска Дентална Медицина“ ; подобект № 7 - Учебна зала №107, І-ви етаж, ЦИДМ; подобект № 8 - Учебна зала №107А, І-ви етаж, ЦИДМ; подобект № 9-2 -   Лаборатория, приземен етаж“; подобект № 10-1 – Разширение към технични зали 13-14, приземен етаж, Катедра „Протетична Дентална Медицина“ и упражняване на строителен надзор  при изпълнение на ремонтните строително монтажни работи"при условията посочени в публичната покана, публикувана на страницата на АОП с № 9033379
 • Договор №126/20.08.2014г. с приложенията към него , подписан след проведени преговори с избран изпълнител от Възложителя - "КАРО ТРЕЙДИНТ" ООД на основание чл.101д, ал.2 от ЗОП  при условията на чл.101г, ал.1 от ЗОП за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на ремонти строително монтажни работи в сградата на Фармацевтичен факултет при Медицински университет  - София”,  публикувана на страницата на АОП с ID № 9031433
 • „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА НМИ -ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА  БИБЛИОТЕКА КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА, КВ. 387, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” №1” при условията посочени в публичната покана, публикувана на страницата на АОП с № 9031435
 • „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  - СОФИЯ” при условията посочени в публичната покана, публикувана на страницата на АОП с № 9031433
 • „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за Медицински университет – София, Ректорат и звена” под № 9030835 в АОП (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка  и монтаж на специализирано оборудване за отглеждане на опитни животни за нуждите на Вивариума и Експерименталния център  към Медицински факултет при Медицински университет – София по две обособени позиции, както следва: 1.Клетки за индивидуално отглеждане на опитни животни за Вивариума и 2.Специализирано оборудване за отглеждане на опитни животни за Експерименталния център” и с уникален № в АОП 9030819 (Публичната покана не е активна.)
 • “Обслужване от служба по трудова медицина на работниците и служители  на Медицински университет-София, включително оценка на риска на здравето и безопасността при работа на работещите в Медицински университет-София”   и уникален № в АОП 9030810 (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка на компресорно оборудване за нуждите на факултет по дентална медицина, включваща - монтаж, инсталация, присъединяване към съществуваща компресорна система, настройка, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка” с индеф. № в АОП 9030738  (Публичната покана не е активна.)
 • Доставка на светодиодна операционна лампа за нуждите на Факултет по дентална медицина, включваща - монтаж и пускане в експлоатация.  под № 9030475 в АОП (Публичната покана не е активна.)
 • "Периодична доставка на хранителни среди, биологични продукти с къс срок на годност и тестове за микробиологична диагностика, необходими в обучението на студенти и лекари специализанти през 2014 година по 5 обособени позиции, както следва: 1. Хранителни среди и биологични продукти с къс срок на годност, 2. Антибиотични дискове (картриджи х 50 диска) и  прилежащи реактиви,  3. Сухи хранителни среди и тестове,  4. Хранителни среди и тестове към фирмена диагностична апаратура  (ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА - АПАРАТ ЗА ХЕМОКУЛТУРИ „БАКТЕК” на производител фирма  Бектон Дикинсън)  и   5. Пособия към хранителни среди за еднократна употреба“ (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка на стъклария необходима за провеждане на учебния процес 2014/2015 г във Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София” с индеф. № в АОП 9029838 (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка на химикали и реактиви необходими за провеждане на учебния процес 2014/2015 г във Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София” с инд.№ в АОП 9029837 (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка на други консумативи необходими за провеждане на учебния процес 2014/2015 г. във Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София” с индиф. номер 9029835. (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка на зъботехнически материали и консумативи за  учебната 2014/2015 г. – летен и зимен семестър, необходими за студентите от I, II и III курс  специалност “Зъботехник”  при Медицински колеж – София по 8 обособени позиции.” под № 9029514  в АОП (Публичната покана не е активна.)
 • ОСНОВЕН РЕМОНТ /ДОСТАВКА И МОНТАЖ/ НА  ДВА БРОЯ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ (АУ №1 – ВЪТРЕШНА И АС №2 – ДЯСНА) В СГРАДАТА НА ПРЕДКЛИНИЧЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ при условията посочени в публичната покана, публикувана на страницата на АОП с № 9029119 (Публичната покана не е активна.)
 • Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка в праговете посочени в  чл. 14, ал. 4 от ЗОП с предмет :
  „Преустройство на зала № 14 в лаборатория за анализ  на храни и козметика за биологично активни компоненти, находяща се на партерния етаж на сградата на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“  при Медицински университет – София с адрес: гр.София, ул. „Йорданка Филаретова“ №3“
  при условията посочени в публичната покана, публикувана на страницата на АОП с № 9028584 (Публичната покана не е активна.)
 • „Анализ и усъвършенстване на системата за управление на качеството на обучение и академичния състав в МУ-София в съответствие с международен стандарт ИСО 9001/2008“ и уникален № в АОП № 9028574 (Публичната покана не е активна.)
 • ”Извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти /ИП/ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на договор с гарантиран резултат: „Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно възстановителни работи за сградите на База СОССБОС при Медицински Университет – София: Студентско общежитие–Блок 11, студентско общежитие – Блок 25 и студентско общежитие – Блок 40 Б с адрес: град София, Студентски град „Христо Ботев”“, при условията посочени в публичната покана, публикувана на страницата на АОП с № 9026970. (Публичната покана не е активна.)
 • "Доставка на електро-хидравлична операционна маса за нуждите на Факултет по дентална медицина, включваща - монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонал" и уникален № в АОП № 9025946 (Публичната покана не е активна.)
 • ДОСТАВКА  НА ХИМИКАЛИ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕДОВНИТЕ ДОКТОРАНТИ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ  ПО 15 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ и уникален № в АОП № 9025557. (Публичната покана не е активна.)
 • Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания  за 2014г. за нуждите на звената на МУ- София"  и уникален № в АОП № 9022735. (Публичната покана не е активна.)
 • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата на Фармацевтичен факултет при Медицински университет- София, находяща се в гр.София, ул. "Дунав" №2, с издаване на сертификат за енергийни характеристики и категория на сградата, съгласно Наредба № РД – 16 – 1057 от 10.12.2009г. при спазване на изискванията на Наредба № РД – 16 – 1058 от 10.12.2009г за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, при условията посочени в публичната покана, публикувана на страницата на АОП с № 9020144 (Публичната покана не е активна.)
 • “Доставка на химикали, реактиви и консумативи по Договор ДФНИ-Б01/27/07.12.2012 с ФНИ, МОМН по проект «Геномно и екзомно асоциативно изследване при хероинова завсисимост в България» с уникален № в АОП 9019607(Публичната покана не е активна.)
 • „Изработване на стоматологични столове за нуждите на  Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София” с уникален № в АОП  9019488. (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка на компютърна техника за нуждите на  Катедра "Сърдечно - съдова хирургия"  към Медицински факултет при Медицински университет – София" с уникален № в АОП 9019480(Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка на компютърна техника за нуждите на  Катедра  "Сърдечно - съдова хирургия"  към Медицински факултет при Медицински университет – София" с уникален № в АОП 9018979.(Публичната покана не е активна. Публичната покана е прекратена поради допусната техническа грешка. Писмо за прекратяване на поканата.)
 • Доставка на реактиви,  необходими за изпълнение на дейностите, предвидени за втория      18-месечен етап на научно-изследователски проект ИД02-137 (Договор ДИД 02/5, 16.12.2009) на тема “Мултидисциплинарен подход за разработване на нов високо производителен, течностен, микросферов чип метод за детекция на мутации, свързани с миелопролиферативни заболявания” по три обособени позиции: 1. Микросфери за апарат Luminex; 2.Реактиви за изследване на мутации в гени, асоциирани с МПЗ; 3.Реактиви за автоматична ДНК екстракция и ензим за амплификация“. с уникален № в АОП 9018041.(Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка на стъклария необходима за провеждане на учебния процес 2013/2014 г в Медицински факултет при Медицински университет-София” под № в аор 9017327 (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка на други консумативи необходими за провеждане на учебния процес 2013/2014 г в Медицински факултет при Медицински университет-София” под № в АОП 9017326 (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка на химикали и реактиви необходими за провеждане на учебния процес 2013/2014 г в Медицински факултет при Медицински университет-София” под № в АОП 9017324 (Публичната покана не е активна.)
 • „Наемане  на апаратура - течен хроматограф и спектрофотометър, включително доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала,  необходими  за изпълнение на проект:  BG161PO003-1.1.06-0099-C0001 „Информационни компоненети на храненето”, по Оперативна Програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007- 2013” с уникален № в АОП 9017095 (Публичната покана не е активна.)
 • „Извършване на ремонтно строително монтажни работи /РСМР/ на физкултурен салон, фитнес помещения, съблекални, бани и тоалетни в сградата на ул. „Георги Софийски” №1, гр.София, стопанисвана от ДЕОСС  при Медицински университет – София”, при условията посочени в публичната покана публикувана на страницата на АОП с № 9017043 (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка на реактиви и консумативи по проект «Експресионно профилиране на miRNAs при рак на простатата и подбор на диагностични и прогностични биомаркери», Договор ДФНИ-Б01/28/07.12.2012 г. с ФНИ, МОМН” под № 9016645   в АОП. (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка на медицинска апаратура и оборудване, включително монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, инструкция за работа на български език и осигуряване на гаранционен и извън гаранционен сервиз за изпълнение на дейностите по Договор №ДФНИ-601/0015 от 26.11.2012г. с ФНИ на тема: "Нов патогенетичен и патобиохимичен подход за предсказване, диагноза, интензивно лечение и реанимация на тежко болни с мозъчен и белодробен оток довели до Респираторен Дистрес Синдром при Възрастни(ARDS)и Синдром на Системния Инфламаторен отговор (SIRS) на продължителна изкуствена белодробна вентилация“ с уникален номер в АОП 9016501(Публичната покана не е активна.)
 • „Измерване на факторите на работната среда и електро безопасност в структурни и помощни звена на Медицински университет-София” под №9016494 в АОП (Публичната покана не е активна.)
 • Доставка на химикали и реактиви необходими за провеждане на учебния процес 2013/2014 г във Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София с уникален номер в АОП № 9016382 (Публичната покана не е активна.)
 • Доставка на други консумативи необходими за провеждане на учебния процес 2013/2014 г във Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София с уникален номер в АОП № 9016381(Публичната покана не е активна.)
 • Доставка на стъклария необходима за провеждане на учебния процес 2013/2014 г във Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София с уникален номер в АОП №9016379 (Публичната покана не е активна.)
 • „Периодична доставка на хранителни среди, биологични продукти с къс срок на годност и тестове за микробиологична диагностика, необходими в обучението на студенти и лекари специализанти през 2013 година по 5 обособени позиции, както следва: 1. Хранителни среди и биологични продукти с къс срок на годност,2. Антибиотични дискове (картриджи х 50 диска) и прилежащи реактиви,  3. Сухи хранителни среди и тестове, 4. Хранителни среди към фирмена диагностична апаратура  (ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА - АПАРАТ ЗА ХЕМОКУЛТУРИ BACTEC  Бектон Дикинсън)  и  5. Пособия към хранителни среди за еднократна употреба“ и уникален № в регистъра на АОП № 9016172.(Публичната покана не е активна.)
 • "Доставка на консумативи и реактиви по проект № ТК 02-468 / 2009 на тема: "Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и  ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори", Договор № ДТК 02/49 от 17.12.2009 г., финансиран от Фонд "Научни изследвания",по пет обособени позиции, както следва:1.Консумативи за работа с ДНК; 2.Реактиви и химикали за работа с ДНК и за PCR; 3.Реактиви за синтез на кДНК и за ДНК анализ на AB3130x1; 4.Реактиви за експресионен анализ и MS-HRM; 5. Консуматив - комплект катетър за интракраниално мониториране съвместим с апарат  MPM-1, SPM-1 и Camino ” с уникален номер
  в АОП № 9015946.(Публичната покана не е активна.)
 • “Доставка на химикали, реактиви и консумативи по Договор ДТК-02/67, финансиран от ФНИ, МОМН с ръководител доц. А. Йорданова на тема: "Съвременни подходи за разкриване генетичните основи на епилепсията" по 5 обособени позиции с уникален № в АОП 9015874 (Публичната покана не е активна.)
 • ”Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата на Факултетета по дентална медицина при Медицински университет- София, находящ се в гр.София, ул.Св.Г.Софийски» №1, с издаване на сертификат за енергийни характеристики и категория на сградата, съгласно Наредба № РД – 16 – 1057 от 10.12.2009г. при спазване на изискванията на Наредба № РД – 16 – 1058 от 10.12.2009г за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради», при условията посочени в публичната покана, публикувана на страницата на АОП с № 9015621 (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка на работно и медицинско облекло, работни обувки и лични предпазни средства за нуждите на Факултет по дентална медицина и Медицински факултет към Медицински университет - София по 5 обособени позиции както следва: 1. Работно облекло – ФДМ, 2. Медицинско облекло - ФДМ, 3. Работно и медицинско облекло МФ, 4. Работни обувки МФ, 5. Лични предпазни средства МФ“ с уникален № в АОП 9015590 (Публичната покана не е активна.)
 • Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка в праговете посочени в чл. 14, ал. 4 от ЗОП с предмет : „Извършване на ремонтно строително монтажни работи /РСМР/ за 26 броя бани в Блок №6 и 26 броя бани в Блок №11, стопанисвани от База „СОССБОС” при Медицински университет – София” при условията посочени в публичната покана, публикувана на страницата на АОП с № 9015014. (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на апаратура и обучение на персонала в изпълнение на дейностите по Договор ДТК02/49 от 17.12.2009 г. по проект  ТК02-468 2009, Фонд „Научни изследвания”, МОМН на тема „Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори” с уникален № в АОП 9014960 (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на компютърно оборудване за мултимедийна лаборатория във Факултет по обществено здраве при МУ- София“ в изпълнение дейностите по проект от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ BG051PO001-4.3.04-0069 на тема „Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве “ и е с уникален № в АОП 9014692 (Публичната покана не е активна.)
 • Доставка на зъботехнически материали и консумативи за  учебната 2013/2014 г. – летен и зимен семестър, необходими за студентите от I, II и III курс  специалност “Зъботехник”  при Медицински колеж – София по 10 обособени позиции с уникален номер в регистъра на АОП № 9014600 (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на компютърно оборудване за мултимедийна лаборатория във Факултет по обществено здраве при МУ-София“ в изпълнение  дейностите по проект  от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ BG051PO001-4.3.04-0069 на тема „Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве “   с уникален номер в регистъра на АОП № 9014471 (Прекратена поради допусната грешка в техническата спецификация.)
 • „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на компютърно оборудване за мултимедийна лаборатория във Факултет по обществено здраве при МУ-София“ в изпълнение  дейностите по проект  от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ BG051PO001-4.3.04-0069 на тема „Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве “   с уникален номер в регистъра на АОП № 9014458 (Публичната покана не е активна.)
 • “Доставка на реактиви по проект ТК 09-0426/2009, Анекс от 12.12.2012 към Договор ДТК-02/76 финансиран от ФНИ, МОМН с ръководител проф. Тончева на тема: "Молекулно кариотипиране на пациенти с вродени малформации" с уникален № в регистъра на АОП  № 9013819 (Публичната покана не е активна.)
 • "Доставка на реактиви по проект ТК 09-0426/2009, Анекс от 12.12.2012 към Договор ДТК-02/76 финансиран от ФНИ, МОМН с ръководител проф. Тончева на тема: "Молекулно кариотипиране на пациенти с вродени малформации" с уникален № в регистъра на АОП 9013387 (Прекатена поради допусната техническа грешка)
 • „Доставка на лек автомобил среден клас, 4+1 места, 4 врати, седан, с повишена проходимост (4х4) за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София” с уникален № в регистъра на АОП № 9011854 (Публичната покана не е активна.)
 • Доставка на материали и консумативи по проект ДФНИ Б01/9 от 21.11.2012г. ФНИ, МОМН с ръководител проф. Филчев на тема: "Проучване на оралните лигавични лезии като ранен диагностичен белег на социално значими заболявания”  по 4 обособени позиции с индиф.№ 9011851(Публичната покана не е активна.)
 • Доставка на материали и консумативи по проект ДФНИ Б01/8 от 21.11.2012г. ФНИ, МОМН с ръководител доц. Каменова на тема: "Лечебна ефективност на лазерно - асистираната фотоактивирана дезинфекция в денталната медицина" по 2 обособени позиции с индиф.№ 9011852(Публичната покана не е активна.)
 •  Доставка на материали и консумативи по проект ДФНИ Б01/9 от 21.11.2012г. ФНИ, МОМН с ръководител проф. Филчев на тема: "Проучване на оралните лигавични лезии като ранен диагностичен белег на социално значими заболявания”  по 4 обособени позиции и с индиф.№ 9011802(Публичната покана не е активна.)
 • “Доставка на материали и консумативи по проект ДФНИ Б01/8 от 21.11.2012г. ФНИ, МОМН с ръководител доц. Каменова на тема: "Лечебна ефективност на лазерно - асистираната фотоактивирана дезинфекция в денталната медицина" по 2 обособени позиции"и с индиф.№ 9011803(Публичната покана не е активна.)
 • “Доставка на материали и консумативи по проект ДФНИ Б01/8 от 21.11.2012г. ФНИ, МОМН с ръководител доц. Каменова на тема: "Лечебна ефективност на лазерно - асистираната фотоактивирана дезинфекция в денталната медицина" по 2 обособени позиции" с индиф.№ 9011380(Публичната покана не е активна.)
 • Доставка на материали и консумативи по проект ДФНИ Б01/9 от 21.11.2012г. ФНИ, МОМН с ръководител проф. Филчев на тема: "Проучване на оралните лигавични лезии като ранен диагностичен белег на социално значими заболявания”  по 4 обособени позиции с индиф.№ 9011378(Публичната покана не е активна.)
 • „ Доставка и монтаж на обзавеждане за учебни зали във Факултет по обществено здраве при Медицински университет – София“  с уникален номер в АОП № 9011239(Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на винтов компресор, студоизсушител и филтри  за нуждите на Факултет по дентална медицина към Медицински университет-София" с уникален номер в АОП 9011054(Публичната покана не е активна. За информация НАТИСНИ ТУК)
 • "Абонаментна поддръжка, извършване на техническо, сервизно и двадесет и четири часово аварийно обслужване на асансьорни уредби в сградите на Медицински ниверситет – София с две обособени позиции: Об.поз.№1: Фармацевтичен факултет; Об.поз.№2: Факултет по дентална медицина” с уникален номер в регистъра на АОП № 9010054(Публичната покана не е активна.)
 • "Абонаментна поддръжка, извършване на техническо, сервизно и двадесет и четири часово аварийно обслужване на асансьорни уредби в сградите на медицински университет – софия с четири обособени позиции: Об.поз.№1: Медицински факултет; Об.поз.№2: Фармацевтичен факултет; Об.поз.№3: Студентски общежития на соссбос; Об.поз.№4: Факултет по дентална медицина” с уникален номер в регистъра на АОП № 9009257 (Публичната покана не е активна.)
 • „Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2013 г. за нуждите на звената на Му-София”  с уникален номер в регистъра на АОП 9008362 (Публичната покана не е активна.)
 • “Доставка на реактиви и консумативи по Договор ДОО-119/2009г. по проект ДВУ01-427/2008г. ФНИ, МОН на тема: "Проучване на генетични варианти, свързани с повишен риск и търсене на диагностични и прогностични експресионни маркери при рак на простатата" по 7 обособени позиции, ръководител: проф. д-р Чавдар Крумов Славов " с уникален номер в АОП № 9008067 (Публичната покана не е активна.)
 • “Обслужване от служба по трудова медицина на работниците и служители  на Медицински университет-София, включително оценка на риска на здравето и безопасността при работа на работещите в Медицински университет-София” с уникален номер в АОП 9007433 (Считано от 15:30 ч. на 19.10.2012 г., публичната покана не е активна.)
 • Публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на нов лазерен апарат за обработка на меки и твърди тъкани”,  необходим във връзка с изпълнение дейностите по Договор 1-И /2011 г. с уникален номер в АОП 9006918 (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка на пътнически ван 6+1 места, 5 врати, среден клас за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет-София” с идентификационен номер 9005498 в АОП (Публичната покана не е активна.)
 • „Доставка на лек автомобил 6+1 места за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет-София” с идентификационен номер 9004732 в АОП (Публичната покана не е активна.)
 • "Доставка на химикали и реактиви необходима за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София” с индиф. номер 9002884 в АОП (Публичната покана не е активна.)
 • "Доставка на консумативи необходима за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София” с индиф. номер 9002885 в АОП (Публичната покана не е активна.)
 • "Доставка на стъклария необходима за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София” с индиф. номер 9002886 в АОП (Публичната покана не е активна.)