Обществени поръчки по ЗОП

00398-2012-0021

Документ: Обявление за обществена поръчка (514058)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 15-12-2012
Преписка: 00398-2012-0021 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: " Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане на лаборатории във Фармацевтичен факултет при МУ-София“
Описание: " Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане на лаборатории във Фармацевтичен факултет при МУ-София“ /съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 от документацията за участие/
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/01/2013 16:30

 

00398-2010-0034

Документ: Обявление за обществена поръчка (ЕС) (419866)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 21-12-2010
Преписка: 00398-2010-0034 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка, инсталация, пускане в действие, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на научно-изследователска апаратура и софтуерен продукт за нуждите на научно-изследователски проект по договор 1И/15.12.2009г. на тема '"Създаване на инфраструктура за интрадисциплинарно експерементално - научно развитие на дентална медицина” във Факултет по дентална медицина при Медицински Университет - София, по 6 обособени позиции
Описание: Доставка, инсталация, пускане в действие, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на научно-изследователска апаратура и софтуерен продукт за нуждите на научно-изследователски проект по договор 1И/15.12.2009г. на тема '"Създаване на инфраструктура за интрадисциплинарно експерементално - научно развитие на дентална медицина” във Факултет по дентална медицина при Медицински Университет - София, по 6 обособени позиции
Документация за участие може да се получи до: 17-01-2011

00398-2010-0037

Документ: Обявление за обществена поръчка (420798)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 29-12-2010
Преписка: 00398-2010-0037 (Неизвестен)
Име: „Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи /РСМР/ в сградата на Предклиничен Университетски Център / ПУЦ/ към Медицински факултет при Медицински университет - София, находяща се в гр. София, ул. "Здраве" № 2”
Описание: Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи /РСМР/ в сградата на Предклиничен Университетски Център / ПУЦ/ към Медицински факултет при Медицински университет - София, находяща се в гр. София, ул. "Здраве" № 2. Подробно описание на обекта на поръчката се съдържа в Техническите спецификации, Книга II, Том II и Инвестионен проект, Том ІІІ от документация за участие .
Документация за участие може да се получи до: 03-02-2011

00398-2010-0038

Документ: Обявление за обществена поръчка (ЕС) (420835)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 29-12-2010
Преписка: 00398-2010-0038 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на специализирана апаратура и оборудване за нуждите на научните разработки по договор № 3И/ 2009г./ 26.03.2010г. на тема " Осъвременяване и обновяване на инфраструктурата за разширяване и оптимизиране на научните изследвания е диагностиката на Helicobacter pylori инфекцията у нас" по три обособени позиции"
Описание: ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на специализирана апаратура и оборудване за нуждите на научните разработки по договор № 3И/ 2009г./ 26.03.2010г. на тема " Осъвременяване и обновяване на инфраструктурата за разширяване и оптимизиране на научните изследвания е диагностиката на Helicobacter pylori инфекцията у нас" по три обособени позиции"
Документация за участие може да се получи до: 17-01-2011

00398-2011-0003

 

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (435012)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 12-04-2011
Преписка: 00398-2011-0003 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина - гр.София както следва: 1. Изкуствени челюсти; 2. Дезинфектанти; 3А. Материали за зъбна обтурация; 3В. Пластмаси в първичнаи форми (композитни материали и адхезиви); 4А. Дребен ендодонтски инструментариум (ендодонтски материали и консумативи); 4В.Медицински консумативи( Терапевтика); 5.Акрилни полимери в първични форми (пластмаси);6. Силикони в първични форми (отпечатъчни материали),7. Дребен инструментариум за зъбна профилактика; 8. Зъболекарски консумативи (полирни материали). 9. Продукти за протези и ребазация; 10. Зъболекарски инструменти ( зъботехнически инструменти); 11. Игли с медицинска употреба;12. Анестезия и реанимация; 13. Зъболекарски борчета (турбинни пилители);14. Ротационен и абразивен инструментариум (пилители за прав и обратен наконечник); 15. Зъбна рентгенова фотография; 16. Ортодонтски устройства; 17. Принадлежности за хирургични шевове; 18 Медикаменти; 19. Санитарни изделия; 20. Хирургични инструменти; 21. Смазочни вещества; 22. Медицинско оборудване и консумативи; 23. Части за помпи, компресори, машини или двигатели.
Описание: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина - гр.София както следва: 1. Изкуствени челюсти; 2. Дезинфектанти; 3А. Материали за зъбна обтурация; 3В. Пластмаси в първичнаи форми (композитни материали и адхезиви); 4А. Дребен ендодонтски инструментариум (ендодонтски материали и консумативи); 4В. Медицински консумативи (Терапевтика); 5.Акрилни полимери в първични форми (пластмаси);6. Силикони в първични форми (отпечатъчни материали),7. Дребен инструментариум за зъбна профилактика; 8. Зъболекарски консумативи (полирни материали). 9. Продукти за протези и ребазация; 10. Зъболекарски инструменти ( зъботехнически инструменти); 11. Игли с медицинска употреба;12. Анестезия и реанимация; 13. Зъболекарски борчета (турбинни пилители);14. Ротационен и абразивен инструментариум (пилители за прав и обратен наконечник); 15. Зъбна рентгенова фотография; 16. Ортодонтски устройства; 17. Принадлежности за хирургични шевове; 18 Медикаменти; 19. Санитарни изделия; 20. Хирургични инструменти; 21. Смазочни вещества; 22. Медицинско оборудване и консумативи; 23. Части за помпи, компресори, машини или двигатели.
Документация за участие може да се получи до: 20-05-2011

00398-2011-0004

Документ: Обявление за обществена поръчка
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 13.05.2011 г. 
Преписка: 00398-2011-0004 (Отворена) 
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Център по молекулна медицина при Медицински университет - София за изпълнение на задачите по българо-американски проект „Генетична епидемиология на опиоидната зависимост в България по 3 обособени позиции”
Описание: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Център по молекулна медицина при Медицински университет - София за изпълнение на задачите по българо-американски проект „Генетична епидемиология на опиоидната зависимост в България по 3 обособени позиции”
Документация за участие може да се получи до: 03.06.2011 г. 
Подробна информация

00398-2011-0005

Документ: Обявление за обществена поръчка
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 16.05.2011 г. 
Преписка: 00398-2011-0005 (Отворена) 
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на флуоресцентен детектор по проект 5-И / 2009 г. към МУ - София, СМН на тема “Лаборатория за синтез на биологично активни вещества и тяхното аналитично охарактеризиране"
Описание: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на флуоресцентен детектор по проект 5-И / 2009 г. към МУ - София, СМН на тема “Лаборатория за синтез на биологично активни вещества и тяхното аналитично охарактеризиране"
Документация за участие може да се получи до: 20.06.2011 г. 
Подробна информация

00398-2011-0006

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (438678)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 19-05-2011
Преписка: 00398-2011-0006 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина - гр.София както следва: 1. Изкуствени челюсти; 2. Дезинфектанти; 3. Материали за зъбна обтурация; 4. Дребен ендодонтски инструментариум (ендодонтски материали и консумативи); 5.Акрилни полимери в първични форми (пластмаси);6. Силикони в първични форми (отпечатъчни материали),7. Дребен инструментариум за зъбна профилактика; 8. Зъболекарски консумативи (полирни материали). 9. Продукти за протези и ребазация; 10. Зъболекарски инструменти ( зъботехнически инструменти); 11. Игли с медицинска употреба;12. Анестезия и реанимация; 13. Зъболекарски борчета (турбинни пилители);14. Ротационен и абразивен инструментариум (пилители за прав и обратен наконечник); 15. Зъбна рентгенова фотография; 16. Ортодонтски устройства; 17. Принадлежности за хирургични шевове; 18 Медикаменти; 19. Санитарни изделия; 20. Хирургични инструменти; 21. Смазочни вещества; 22. Медицинско оборудване и консумативи; 23. Части за помпи, компресори, машини или двигатели. 24. Пластмаси в първичнаи форми (композитни материали и адхезиви); 25. Медицински консумативи (Терапевтика);
Описание: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина - гр.София както следва: 1. Изкуствени челюсти; 2. Дезинфектанти; 3. Материали за зъбна обтурация; 4. Дребен ендодонтски инструментариум (ендодонтски материали и консумативи); 5.Акрилни полимери в първични форми (пластмаси);6. Силикони в първични форми (отпечатъчни материали),7. Дребен инструментариум за зъбна профилактика; 8. Зъболекарски консумативи (полирни материали). 9. Продукти за протези и ребазация; 10. Зъболекарски инструменти ( зъботехнически инструменти); 11. Игли с медицинска употреба;12. Анестезия и реанимация; 13. Зъболекарски борчета (турбинни пилители);14. Ротационен и абразивен инструментариум (пилители за прав и обратен наконечник); 15. Зъбна рентгенова фотография; 16. Ортодонтски устройства; 17. Принадлежности за хирургични шевове; 18 Медикаменти; 19. Санитарни изделия; 20. Хирургични инструменти; 21. Смазочни вещества; 22. Медицинско оборудване и консумативи; 23. Части за помпи, компресори, машини или двигатели. 24. Пластмаси в първичнаи форми (композитни материали и адхезиви); 25. Медицински консумативи (Терапевтика);
Документация за участие може да се получи до: 10-06-2011

00398-2011-0008

Документ: Обявление за обществена поръчка (440827)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 09-06-2011
Преписка: 00398-2011-0008 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Доставка, инсталация, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет- София по 12 обособени позиции."
Описание: Доставка, инсталация, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет- София по 12 обособени позиции.
Документация за участие може да се получи до: 22-07-2011

00398-2011-0009

Документ: Обявление за обществена поръчка (440835)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 09-06-2011
Преписка: 00398-2011-0009 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на апаратура и оборудване за нуждите на Център по молекулна медицина при Медицински университет - София по 5 обособени позиции, по инфраструктурен проект “ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЗВЕНА „КЛЕТЪЧНИ И ТЪКАННИ КУЛТУРИ” и „МИКРОЧИПОВЕ И ЛАЗЕРНА МИКРОДИСЕКЦИЯ” КЪМ ЦЕНТЪР ПО МОЛЕКУЛНА МЕДИЦИНА, МУ-СОФИЯ”– договор 8И-2009/26.03.2010, финансиран от СМН, МУ-София.
Описание: Доставка на апаратура и оборудване за нуждите на Център по молекулна медицина при Медицински университет - София по 5 обособени позиции, по инфраструктурен проект “ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЗВЕНА „КЛЕТЪЧНИ И ТЪКАННИ КУЛТУРИ” и „МИКРОЧИПОВЕ И ЛАЗЕРНА МИКРОДИСЕКЦИЯ” КЪМ ЦЕНТЪР ПО МОЛЕКУЛНА МЕДИЦИНА, МУ-СОФИЯ”– договор 8И-2009/26.03.2010, финансиран от СМН, МУ-София, съгласно спецификация - Приложение №1 /неразделна част от документацията/, както следва:1. Оборудване за лаборатория за молекулярна биология; 2.Фризер за дълбоко замразяване; 3.Хладилник, фризер; 4.Шейкъри и хомогенизатори; 5. Десикатор;
Документация за участие може да се получи до: 28-06-2011

00398-2011-0012

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (445666)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 28-07-2011
Преписка: 00398-2011-0012 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Доставка, инсталация, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет- София през 2011 г. по 22 обособени позиции."
Описание: Доставка, инсталация, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет- София през 2011 г. по 22 обособени позиции.
Документация за участие може да се получи до: 19-08-2011

00398-2011-0016

Документ: Обявление за обществена поръчка (449520)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 02-09-2011
Преписка: 00398-2011-0016 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Избор на изпълнител за провеждане на задължителни профилактични периодични медицински прегледи на работниците и служителите на Медицински университет-София
Описание: Избор на изпълнител за провеждане на задължителни профилактични периодични медицински прегледи на работниците и служителите на Медицински университет-София
Документация за участие може да се получи до: 10-10-2011

00398-2011-0017

Документ: Обявление за обществена поръчка (450851)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 17-09-2011
Преписка: 00398-2011-0017 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2011 г. по две обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, правилници, програми, сертификати, формуляри и др. и 2. Отпечатване на периодични издания-списания.
Описание: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2011 г. по две обособени позиции - 1. Отпечатване на бланки, правилници, програми, сертификати, формуляри и др. и 2. Отпечатване на периодични издания-списания
Документация за участие може да се получи до: 07-10-2011

00398-2011-0018

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (452859)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 07-10-2011
Преписка: 00398-2011-0018 (Неизвестен)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на медицинска апаратура /оборудване/ за Медицински колеж - София при Медицински университет – София за нуждите на специалност "Медицински лаборант” по 6 обособени позиции”
Описание: „Доставка на медицинска апаратура /оборудване/ за Медицински колеж - София при Медицински университет – София за нуждите на специалност "Медицински лаборант” по 6 обособени позиции”, съгласно спецификация - Приложение №1 /неразделна част от документацията /, както следва: 1 Микротом парафинов ротационен; 2.Дестилатор лабораторен настолен; 3. Везна аналитична; 4. Микроскоп лабораторен; 5.Микроскоп лабораторен с камера и 6. pH метър лабораторен настолен
Документация за участие може да се получи до: 11-11-2011

00398-2011-0020

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (453518)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 12-10-2011
Преписка: 00398-2011-0020 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 27 обособени позиции”
Описание: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София по 27 обособени позиции, съгласно спецификация - Приложение №1 /неразделна част от документацията/ както следва: 1 Сканиращ УВ/ВИС спектрофотометър, съобразен с изискванията на Европейска фармакопея;2.УВ/ВИС спектрофотометър за рутинни измервания; 3. Вакуумна помпа за ротационен вакуум изпарител снабдена с електронен контролер;4. Аналогова орбитална клатачна машина, движение – орбитално;5. Професионален настолен pH-метър;6. Автоматична микропипета с променлив обем (100 - 1000 L) и ежектор;7. Автоматична микропипета с променлив обем (1-5 mL) и ежектор; 8. Лабораторна прецизна везна;9. Бъркалки електромагнитни с едно гнездо; СО2 инкубатор; 11. Инвертен микроскоп; 12. Лабораторен бидестилатор; 13. Лабораторен автоклав; 14. Бактерицидна лампа с екран за стена с тръба 30W;15.Сух стерилизатор; 16.Електрическа маслена вакуумна помпа;17.Електронна везна;18.Разпръсквателна сушилня-гранулатор тип"псевдокипящ слой; 19. Вертикален екструдер;20. Приставка за анализ на течни и твърди проби при режим на пълно вътрешно отражение;21. Преса за приготвяне на таблети калиев бромид;22.Лабораторен апарат за дейонизирана вода;23.Диспенсери 10мл. – 50 мл.; 24.Електронни термометри;25.Тегловен модул за наличен апарат – елементен анализатор ЕА 3000;26. Вертикален ултразвуков хомогенизатор (Ultrasonic Нomogenizer) и 27. Апарат за определяне на разтворимост при твърди дозирани лекарствени форми (Дисолушън тестер по Ph.Eur.)
Документация за участие може да се получи до: 04-11-2011

 

00398-2012-0003

Докумендация за поръчката можете да изтеглите от тук.

 

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (465623)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 23-01-2012
Преписка: 00398-2012-0003 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на оборудване по проект “Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ - гр.София” договор №BG161PO001/1.1-07/2009/012 съгласно схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009 по Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 год.,Приоритетна ос 1 ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 ”Социална инфраструктура".
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на оборудване по проект “Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ - гр.София” договор №BG161PO001/1.1-07/2009/012 съгласно схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009 по Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 год., Приоритетна ос 1 ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 ”Социална инфраструктура". Доставките са разпределени в 3 обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 -"Доставка на система за дигитализация на библиотечния фонд" включваща 1.1 Роботизиран скенер за книги", 1.2 " Система за автоматизирано библиотечно-информационно обслужване", 1.3 " Централен сървърен комплекс, 1.4 Eнергоспестяващи терминални работни места", 1.5 "Принт център", 1.6 "Подсистема за защита и контрол на библиотечния фонд", 1.7 "Подсистема за контрол на достъпа". Обособена позиция 2 - " Доставка на подвижна стелажна система". Oбособена позиция 3 - "Доставка на автоматични платформени стълбищни подемници". Доставките следва да се реализират съобразно брой и технически спецификации, посочени в документацията за участие в процедурата.
Документация за участие може да се получи до: 24-02-2012

00398-2012-0007

Документ: Обявление за обществена поръчка (467868)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 08-02-2012
Преписка: 00398-2012-0007 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2012 г. по 8 бр. обособени позиции на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, работни помещения и др.
Описание: Доставка на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2012 г. по 8 бр. обособени позиции на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, работни помещения и др.
Документация за участие може да се получи до: 28-02-2012

00398-2012-0008

Документ: Обявление за обществена поръчка (470901)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 24-02-2012
Преписка: 00398-2012-0008 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София, при следните обособени позиции: 1.Компютърна техника; 2.Копирна техника; 3.Мултимедии; 4. Електрически домакински уреди; 5. Компютърна техника за филиал Враца.
Описание: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София, при следните обособени позиции: 1.Компютърна техника; 2.Копирна техника; 3.Мултимедии; 4. Електрически домакински уреди; 5. Компютърна техника за филиал Враца.
Документация за участие може да се получи до: 16-03-2012

00398-2012-0009

Документ: Обявление за обществена поръчка (470918)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 24-02-2012
Преписка: 00398-2012-0009 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване на учебни зали, аудитории, лаборатории и кабинети за нуждите на звената на Медицински университет – София по шест обособени позиции”
Описание: „Доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване на учебни зали, аудитории, лаборатории и кабинети за нуждите на звената на Медицински университет – София по шест обособени позиции”
Документация за участие може да се получи до: 06-04-2012

00398-2012-0012

Документ: Обявление за обществена поръчка (493155)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 30-07-2012
Преписка: 00398-2012-0012 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2012 г. по 3 обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, правилници, програми, сертификати, формуляри и др.; 2. Отпечатване на периодични издания-списания; 3. Изработване на корици за дипломи и свидетелства."
Описание: Открита процедура по Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2012 г. по 3 обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, правилници, програми, сертификати, формуляри и др.; 2. Отпечатване на периодични издания-списания; 3. Изработване на корици за дипломи и свидетелства.
Документация за участие може да се получи до: 21-08-2012

00398-2012-0013

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (493167)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 30-07-2012
Преписка: 00398-2012-0013 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина при МУ - София както следва: 1. Изкуствени челюсти; 2. Дезинфектанти; 3. Материали за зъбна обтурация; 4. Дребен ендодонтски инструментариум (Ендодонтски материали и консумативи); 5.Акрилни полимери в първични форми (Пластмаси);6. Силикони в първични форми (Отпечатъчни материали),7. Дребен инструментариум за зъбна профилактика; 8. Зъболекарски консумативи (Полирни материали). 9. Продукти за протези и ребазация; 10. Зъболекарски инструменти ( Зъботехнически инструменти); 11. Игли за медицинска употреба;12. Анестезия и реанимация; 13. Зъболекарски борчета (Турбинни пилители);14. Ротационен и абразивен инструментариум (Пилители за прав и обратен наконечник); 15. Зъбна рентгенова фотография; 16. Ортодонтски устройства; 17. Принадлежности за хирургически шевове; 18 Медикаменти; 19. Санитарни изделия; 20. Хирургически инструменти; 21. Смазочни вещества; 22. Медицинско оборудване и консумативи; 23. Части за помпи, компресори, машини или двигатели. 24. Пластмаси в първични форми (Композитни материали и адхезиви); 25. Медицински консумативи (Терапевтика);
Описание: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина при МУ - София както следва: 1. Изкуствени челюсти; 2. Дезинфектанти; 3. Материали за зъбна обтурация; 4. Дребен ендодонтски инструментариум (Ендодонтски материали и консумативи); 5.Акрилни полимери в първични форми (Пластмаси);6. Силикони в първични форми (Отпечатъчни материали),7. Дребен инструментариум за зъбна профилактика; 8. Зъболекарски консумативи (Полирни материали). 9. Продукти за протези и ребазация; 10. Зъболекарски инструменти ( Зъботехнически инструменти); 11. Игли за медицинска употреба;12. Анестезия и реанимация; 13. Зъболекарски борчета (Турбинни пилители);14. Ротационен и абразивен инструментариум (Пилители за прав и обратен наконечник); 15. Зъбна рентгенова фотография; 16. Ортодонтски устройства; 17. Принадлежности за хирургически шевове; 18 Медикаменти; 19. Санитарни изделия; 20. Хирургически инструменти; 21. Смазочни вещества; 22. Медицинско оборудване и консумативи; 23. Части за помпи, компресори, машини или двигатели. 24. Пластмаси в първични форми (Композитни материали и адхезиви); 25. Медицински консумативи (Терапевтика);
Документация за участие може да се получи до: 20-08-2012

00398-2012-0015

 

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (500455)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 20-09-2012
Преписка: 00398-2012-0015 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на флаш хроматографска система за нуждите на научните разработки по Договор № 2И/2011 г. на тема: " Разширяване на възможностите за изолиране и пречистване на биоактивни вещества на лаборатория "Анализ и синтез на биоактивни вещества" към Катедра по медицинска химия и биохимия".
Описание: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на флаш хроматографска система за нуждите на научните разработки по Договор № 2И/2011 г. на тема: " Разширяване на възможностите за изолиране и пречистване на биоактивни вещества на лаборатория "Анализ и синтез на биоактивни вещества" към Катедра по медицинска химия и биохимия". 

 

00398-2012-0016

 

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (500588)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 21-09-2012
Преписка: 00398-2012-0016 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на дентални материали и инструменти по 2 обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина при МУ - София, както следва: 1. Изкуствени челюсти; 2. Зъболекарски борчета (Турбинни пилители);
Описание: Доставка на дентални материали и инструменти по 2 обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина при МУ - София както следва: 1. Изкуствени челюсти; 2. Зъболекарски борчета (Турбинни пилители); 

00398-2012-0017

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (505438)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 23-10-2012
Преписка: 00398-2012-0017 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на апаратура и специализирано оборудване по договор ДУНК 01/2 от 2009г. финансиран от ФНИ, МОМН за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински университет – София”
Описание: „Доставка на апаратура и специализирано оборудване по договор ДУНК 01/2 от 2009г. финансиран от ФНИ, МОМН за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински университет – София”, включително монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти, предоставяне на инструкция за работа на български език и осигуряване на гаранционен и следгаранционен сервиз на доставената апаратура и специализирано оборудване.

00398-2012-0018

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (511131)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 28-11-2012
Преписка: 00398-2012-0018 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 23 обособени позиции."
Описание: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 23 обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/01/2013 16:30

00398-2012-0019

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (512907)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 10-12-2012
Преписка: 00398-2012-0019 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на апаратура, лабораторно и специализирано оборудване по договор ДУНК 01/2 от 2009г. финансиран от ФНИ, МОМН за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински университет – София и Медицински Университет – Пловдив по 3 обособени позиции”
Описание: „Доставка на апаратура, лабораторно и специализирано оборудване по договор ДУНК 01/2 от 2009г. финансиран от ФНИ, МОМН за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински университет – София и Медицински Университет – Пловдив по 3 обособени позиции”, включително монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти, предоставяне на инструкция за работа на български език и осигуряване на гаранционен и следгаранционен сервиз на доставената апаратура, лабораторно и специализирано оборудване.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/01/2013 16:30

00398-2012-0020

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (513921)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 14-12-2012
Преписка: 00398-2012-0020 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дентална апаратура и оборудване за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет-София
Описание: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дентална апаратура и оборудване за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет-София ",включително монтаж, въвеждане в експлоатация,предоставяне на инструкция за работа на български език и осигуряване на гаранционен и следгаранционен сервиз на доставената апаратура и оборудване.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/01/2013 16:30

00398-2012-0022

00398-2013-0001

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (520190)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 24-01-2013
Преписка: 00398-2013-0001 (...)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на апаратура и оборудване за научно-изследователска дейност по договор ДУНК 01/2 от 2009г. финансиран от ФНИ, МОМН за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински университет – София по 5 обособени позиции”
Описание: „Доставка на апаратура и оборудване за научно-изследователска дейност по договор ДУНК 01/2 от 2009г. финансиран от ФНИ, МОМН за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински университет – София по 5 обособени позиции”, включително монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, инструкция за работа на български език и осигуряване на гаранционен и следгаранционен сервиз на доставената апаратура и оборудване.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/02/2013 16:30

00398-2013-0002

Документ: Обявление за обществена поръчка (524074)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 15-02-2013
Преписка: 00398-2013-0002 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Периодична доставка на хигиенни материали за 2013 г. за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 5 обособени позиции: 1. Почистващи продукти; 2.Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса; 3. Дезинфектанти; 4.Санитарни изделия и 5. Други."
Описание: Периодична доставка на хигиенни материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2013 г.по 5 обособени позиции: 1.Почистващи продукти; 2.Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса; 3. Дезинфектанти; 4.Санитарни изделия и 5. Други
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/03/2013 16:30

00398-2013-0003

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (525108)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 22-02-2013
Преписка: 00398-2013-0003 (...)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на апаратура по проект ДФНИ Б01/9 от 21.11.2012г. ФНИ, МОМН на тема: "Проучване на оралните лигавични лезии като ранен диагностичен белег на социално значими заболявания” по 2 обособени позиции».
Описание: „Доставка на апаратура по проект ДФНИ Б01/9 от 21.11.2012г. ФНИ, МОМН на тема: "Проучване на оралните лигавични лезии като ранен диагностичен белег на социално значими заболявания” по 2 обособени позиции», включително монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, инструкция за работа на български език и осигуряване на гаранционен и следгаранционен сервиз на доставената апаратура
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/04/2013 16:30

00398-2013-0004

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (525701)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 26-02-2013
Преписка: 00398-2013-0004 (...)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по договор ДУНК 01/2 от 2009г.,финансиран от ФНИ, МОМН, за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински Университет – София и Медицински университет – Пловдив по 10 обособени позиции”
Описание: „Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по договор ДУНК 01/2 от 2009г.,финансиран от ФНИ, МОМН, за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински Университет – София и Медицински университет – Пловдив по 10 обособени позиции”.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/03/2013 16:30

00398-2013-0004

 
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (525701)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 26-02-2013
Преписка: 00398-2013-0004 (...)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по договор ДУНК 01/2 от 2009г.,финансиран от ФНИ, МОМН, за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински Университет – София и Медицински университет – Пловдив по 10 обособени позиции”
Описание: „Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по договор ДУНК 01/2 от 2009г.,финансиран от ФНИ, МОМН, за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински Университет – София и Медицински университет – Пловдив по 10 обособени позиции”.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/03/2013 16:30

00398-2013-0005

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (532015)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 26-03-2013
Преписка: 00398-2013-0005 (...)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на апаратура по проект ДФНИ Б01/8 от 21.11.2012г. ФНИ, МОМН на тема: "Лечебна ефективност на лазерно - асистираната фотоактивирана дезинфекция в денталната медицина" по 5 обособени позиции.
Описание: Доставка на апаратура по проект ДФНИ Б01/8 от 21.11.2012г. ФНИ, МОМН на тема: "Лечебна ефективност на лазерно - асистираната фотоактивирана дезинфекция в денталната медицина" по 5 обособени позиции, включително монтаж, пускане в експлоатация,предоставяне на техническо описание и инструкция за работа на български език, обучение на персонала за обособена позиция №4 и осигуряване на гаранционен и следгаранционен сервиз на доставената апаратура.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/05/2013 16:30

00398-2013-0006

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (533935)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 01-04-2013
Преписка: 00398-2013-0006 (...)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на комбинирана апаратура за измерване на размери и зета-потенциал на наночастици за нуждите на научните разработки по Договор № 1-И/2012 г. на тема: „Характеризиране на катионни нанокапсули за пренос на нуклеинови киселини и други биоактивни вещества при генна трансфекция, регулация на експресията и третиране на туморни клетки".
Описание: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на комбинирана апаратура за измерване на размери и зета-потенциал на наночастици за нуждите на научните разработки по Договор № 1-И/2012 г. на тема: „Характеризиране на катионни нанокапсули за пренос на нуклеинови киселини и други биоактивни вещества при генна трансфекция, регулация на експресията и третиране на туморни клетки".
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/05/2013 16:30

00398-2013-0007

 

Документ: Обявление за обществена поръчка (536712)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 12-04-2013
Преписка: 00398-2013-0007 (...)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2013 г. по 4 обособени позиции:1. Канцеларски материали; 2. Копирна хартия; 3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника; 4. Оригинални консумативи за разпечатваща техника.
Описание: Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2013 г. по 4 обособени позиции:1. Канцеларски материали; 2. Копирна хартия; 3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника; 4. Оригинални консумативи за разпечатваща техника
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/05/2013 16:30

00398-2013-0008

 

Документ: Обявление за обществена поръчка (539726)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 30-04-2013
Преписка: 00398-2013-0008 (...)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2013 г. по 3 обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, сертификати, формуляри и др.; 2. Отпечатване на сборници, учебници и списания; 3. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства."
Описание: Открита процедура по Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2013 г. по 3 обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, сертификати, формуляри и др.; 2. Отпечатване на сборници, учебници и списания; 3. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства."
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/05/2013 16:30

00398-2013-0009

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (543783)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 31-05-2013
Преписка: 00398-2013-0009 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при МУ - София.
Описание: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при МУ - София както следва: 1. Изкуствени челюсти; 2. Дезифектанти; 3. Материали за зъбна обтурация; 4. Дребен ендодонтски инструментариум (Ендодонтски материали и консумативи); 5. Акрилни полимери в първични форми (Пластмаси); 6. Силикони в първични форми (Отпечатъчни материали); 7. Дребен инструментариум за зъбна профилактика; 8. Зъболекарски консумативи (Полирни материали); 9. Продукти за протези и ребазация; 10. Зъболекарски инструменти (Зъботехнически инструменти); 11. Игли за медицинска употреба; 12. Анестезия и реанимация; 13. Зъболекарски борчета (Турбинни пилители); 14. Ротационен и абразивен инструментариум (Пилители за прав и обратен наконечник); 15. Зъбна рентгенова фотография; 16. Ортодонтски устройства; 17. Принадлежности за хирургически шевове; 18. Медикаменти; 19. Санитарни изделия; 20. Хирургически инструменти; 21. Смазочни вещества; 22. Медиицнско оборудване и косумативи; 23. Части за помпи, компресори, машини или двигатели; 24. Пластмаси в първични форми (Композитни материали и адхезиви); 25. Медицински консумативи (Терапевтика).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2013 16:30

00398-2013-0010

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (548156)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 01-07-2013
Преписка: 00398-2013-0010 (...)
Име: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 36 обособени позиции."
Описание: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 36 обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02/08/2013 16:30

00398-2013-0011

Документ: Обявление за обществена поръчка (555168)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 13-08-2013
Преписка: 00398-2013-0011 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно възстановителни работи за сградите на База СОССБС при Медицински Университет – София: Студентско общежитие–Блок 11, студентско общежитие – Блок 25 и студентско общежитие – Блок 40 Б с адрес: град София, Студентски град „Христо Ботев”“.
Описание: Предметът на обществената поръчка е изпълнението на инженеринг, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “в” от Закона за обществените поръчки за предпроектно проучване, проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно възстановителни работи за сградите на База СОССБС при Медицински Университет – София: Студентско общежитие - Блок 11, Студентско общежитие - Блок 25 и Студентско общежитие - Блок 40 Б, находящи се в град София, Студентски град "Христо Ботев". Набелязаните и изпълнени енергоспестяващите меропирятия, включително и моннтаж на нова отоплителна инсталация за повишаване на ефективността на отоплението на сградите, трябва да гарантират достигането на стойност на интегрираната енергийна характеристика на всяка една от сградите, която да съответства за последващото сертифициране на същата със сертификат за енергийна ефективност не по-нисък от Категория "А" , клас "В". Поръчката трябва да се изпълни по такъв начин, че да се гарантира постигането на най-малко 20 % икономия на енергия за всяка от трите сгради поотделно, определена спрямо фиксираните в тръжната документация - Базови годишни потребления на енергия от сградите по отделно. • Едновременно с изпълнение на дейностите за привеждане на сградите на Студентско общежитие - Блок 11, Студентско общежитие – Блок 25 и Студентско общежитие – Блок 40Б в гр. София, Студентски град „Христо Ботев“ към изискванията на Закона за енергийната ефективност, се предвижда, да се изпълнят и съпътстващи ремонтно възстановителни работи, които да гарантират експлоатационната годност на енергоспестяващите мерки и да придадат цялостен завършен облик на обектите за предоставяне на обитателите на сградите подходящя среда за живеене и работа по европейските стандарти, включващи: демонтажни, монтажни и довършителни строителни дейности, демонтаж на същуствуващите отплителни инсталации които ще се подменят с нови, включително и отоплителни тела; ремонт и подмяна на ел.инстлации, инсталации за водоснабдяване и канализация в баните, ремонт на неремонтирани санитарни помещения към стаите, както и други, описани в техническата спецификация /технико-икономическото задание/ от тръжната документация за изпълнение на поръчката. Предметът на поръчката е разделен на два етапа: Етап 1, включващ: подетап 1.1.- анализ на съществуващите доклади от обследване за енергийна ефективонст на сградите и прецизиране на пакета от енергоспестяващи мерки, които ще обезпечат постигането на изискуемия минимален енергоефективен резултат; подетп 1.2. - изготвяне на инвестиционен проект / фаза ТП и фаза РП/ за изпълнение на енергоспестяващите мерки и съпътстващите ремонтно възстановителни работи в сградите; подетап 1.3.: реализиране на енергоефективните мероприятия и съпътсващите ремонто възстановителни работи на сградите / изпълнение на СМР/. Етап 2 - ежегодно отчитане на достигнатата годишна икономия на енергия за всяка сграда по отделно, отчитане на изпълнението на гарантирания резултат и изплащане от възложителя на цената на инвестицията за изпълнение на поръчката съгласно условията на договора.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/09/2013 10:00

 

00398-2013-0015

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (566562)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 25-10-2013
Преписка: 00398-2013-0015 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 43 обособени позиции”.
Описание: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 43 обособени позиции”, с монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала /за обособените позиции за които се изисква/, както и предоставяне на инструкция за работа на български език и осигуряване на гаранционно и следгаранционно обслужване на доставената апаратура и оборудване за всички обособените позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/11/2013 16:30

 

00398-2013-0016

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (568268)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 05-11-2013
Преписка: 00398-2013-0016 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 5 обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при МУ - София.
Описание: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 5 обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при МУ - София както следва: 1. Материали за зъбна обтурация; 2. Дребен ендодонтски инструментариум (Ендодонтски материали и консумативи); 3. Зъболекарски борчета (Турбинни пилители); 4. Ортодонтски устройства; 5. Медикаменти.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/12/2013 16:30

00398-2013-0017

РАЗЯСНЕНИЯ от 10.12.2013 г. по Открита обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител чл.16, ал.8 от ЗОП с предмет : "Извършване на СМР за въвеждане на препоръчителни мерки за енергийна ефективност, подмяна на основни сградни инсталации -ЕЛ, В и К, ОВ и К, извършване на вътрешни ремонтно възстановителни дейности за подобряване на учебната среда в аудитории, кабинети, лабораторни и лекционни зали и изграждане на асансьорна външна клетка за създаване на условия за достъп на лица в неравностойно положение в сградата на Медицински факултет при Медицински университет-София – „ПАТОАНАТОМИЧЕН БЛОК, находяща се в гр.София, бул. „Пенчо Славейков” №52"

РАЗЯСНЕНИЯ от 03.12.2013 г. по Открита обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител чл.16, ал.8 от ЗОП с предмет : "Извършване на СМР за въвеждане на препоръчителни мерки за енергийна ефективност, подмяна на основни сградни инсталации -ЕЛ, В и К, ОВ и К, извършване на вътрешни ремонтно възстановителни дейности за подобряване на учебната среда в аудитории, кабинети, лабораторни и лекционни зали и изграждане на асансьорна външна клетка за създаване на условия за достъп на лица в неравностойно положение в сградата на Медицински факултет при Медицински университет-София – „ПАТОАНАТОМИЧЕН БЛОК, находяща се в гр.София, бул. „Пенчо Славейков” №52"

РАЗЯСНЕНИЯ по Открита обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител чл.16, ал.8 от ЗОП с предмет : "Извършване на СМР за въвеждане на препоръчителни мерки за енергийна ефективност, подмяна на основни сградни инсталации -ЕЛ, В и К, ОВ и К, извършване на вътрешни ремонтно възстановителни дейности за подобряване на учебната среда в аудитории, кабинети, лабораторни и лекционни зали и изграждане на асансьорна външна клетка за създаване на условия за достъп на лица в неравностойно положение в сградата на Медицински факултет при Медицински университет-София – „ПАТОАНАТОМИЧЕН БЛОК, находяща се в гр.София, бул. „Пенчо Славейков” №52"

 „Извършване на СМР за въвеждане на препоръчителни мерки за енергийна ефективност, подмяна на основни сградни инсталации -ЕЛ, В и К, ОВ и К, извършване на вътрешни ремонтно възстановителни дейности за подобряване на учебната среда в аудитории, кабинети, лабораторни и лекционни зали и изграждане на асансьорна външна клетка за създаване на условия за достъп на лица в неравностойно положение в сградата на Медицински факултет при Медицински университет-София – „ПАТОАНАТОМИЧЕН БЛОК, находяща се в гр.София, бул. „Пенчо Славейков” №52"

Документ: Обявление за обществена поръчка (568802)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 07-11-2013
Преписка: 00398-2013-0017 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Извършване на СМР за въвеждане на препоръчителни мерки за енергийна ефективност, подмяна на основни сградни инсталации -ЕЛ, В и К, ОВ и К, извършване на вътрешни ремонтно възстановителни дейности за подобряване на учебната среда в аудитории, кабинети, лабораторни и лекционни зали и изграждане на асансьорна външна клетка за създаване на условия за достъп на лица в неравностойно положение в сградата на Медицински факултет при Медицински университет-София – „ПАТОАНАТОМИЧЕН БЛОК, находяща се в гр.София, бул. „Пенчо Славейков” №52”
Описание: Извършване на СМР за въвеждане на препоръчителни мерки за цялостно саниране на сградата на ПАТОАНАТОМИЧЕН БЛОК към Медицински факултет при Медицински университет- София. • Цялостна подмяна на Електро, ВиК и Отоплителни инсталации • Модернизация на вентилационните и климатични инсталации със съоръжения с висок клас на енергоспестяване, с използване на съвременно оборудване и материали. • Изграждане на нови: Пожароизвестителна инсталация, Оповестителна система, Структурно кабелна система / проект-слаботокова/ • Ремонтно възстановителни строителни дейности в аудитории, кабинети, лабораторни и лекционни зали, коридори и санитрни възли по подове, тавани и стени за възстановяване на настилки, мазилки, облицовки и цялостно боядисване с цел да се създаде приятна и комфортна среда за обучение и научна дейност на студенти, следдипломни специализанти и преподаватели. • Изграждане на нов външен асансьор пригоден за безпрепятствено ползване от хора с увреждания. Изпълнението на СМР е съгласно одобрен Инвестиционен проект по всички части и Разрешение за строеж. Сградата е учебен център на Медицински факултет при Медицински университет-София. В нея се помещават няколко катедри по Паноанатомия, Анатомия и Хистология към МФ при МУ-София и катедра по Съдебна медицина и Патоанатомия към УМБАЛ “Александровска“. Освен изброените катедри в полувкопания етаж се помещават трупохранилища (моргата), лаборатории към катедра по Микробиология и Вивариум. Сградата е строена през 1945 година и е на четири нива- три надземни етажа и един полувкопан сутерен, с обща площ около 8532,80 м2, разпределена по нива както следва: сутерен – 2224,09м2, партерен етаж - 2218,27м2, второ ниво - 2187,12м2 и трето ниво - 1903,32м2. Конструкцията е стоманобетонна, скелетно-гредова, изпълнена по монолитен начин.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/12/2013 16:20

00398-2013-0018

Поради изтичане на срока за достъп документацията не е активна.

За да свалите документацията: 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (569257)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 11-11-2013
Преписка: 00398-2013-0018 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 11 обособени позиции."
Описание: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 11 обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/12/2013 16:30

 

00398-2013-0019

Разяснения по открита процедура по опростените правила (чл.14, ал.3, т.2) от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Медицински университет-София”

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Медицински университет-София

Поради изтичане на срока за достъп документацията не е активна.

Документ: Обявление за обществена поръчка (570788)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 20-11-2013
Преписка: 00398-2013-0019 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Медицински университет-София
Описание: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Медицински университет-София
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/12/2013 16:30

00398-2013-0020

 (Обществената поръчка е прекратена.) 21.12.2013


Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (571967)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 27-11-2013
Преписка: 00398-2013-0020 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на дентално оборудване за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София”.
Описание: „Доставка на дентално оборудване за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София” с монтаж, пускане в експлоатация, обучение на техници на ФДМ във фирмата -производител на денталните юнити за следгаранционно поддържане на техниката, предоставяне на инструкция за работа на български език и осигуряване на гаранционно и следгаранционно обслужване на доставеното оборудване.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/01/2014 16:30

00398-2013-0021

Поради изтичане на срока за достъп документацията не е активна.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (577319)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 30-12-2013
Преписка: 00398-2013-0021 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 21 обособени позиции."
Описание: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 21 обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/02/2014 16:30

00398-2013-0022

Документ: Обявление за обществена поръчка (577330)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 30-12-2013
Преписка: 00398-2013-0022 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на звената на Медицински университет- София по 9 обособени позиции, съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 от документацията за участие.
Описание: Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на звената на Медицински университет- София по 9 обособени позиции,съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 от документацията за участие, както следва: 1.Лабораторно оборудване и обзавеждане на лаборатории №300 и №312 във Фармацевтичен факултет; 2. Лабораторни работни места във Фармацевтичен факултет по мостра; 3.Лабораторно работно място с химическа камина във Фармацевтичен факултет по мостра; 4. Обзавеждане на асистентско място в аптека по мостра за Фармацевтичен факултет; 5. Лабораторно обзавеждане за Катедра по Биология към Медицински факултет; 6.Лабораторно обзавеждане за Вивариума към Медицински факултет , представляващо дообзавеждане; 7. Лабораторно обзавеждане за Катедра по медицинска химия и биохимия към Медицински факултет; 8. Лабораторно обзавеждане за Катедра по физиология към Медицински факултет; 9. Лабораторно обзавеждане за лаборатория по технология на козметичните форми към Медицински колеж-София
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/02/2014 16:30

00398-2013-0023

Документ: Обявление за обществена поръчка (577349)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 30-12-2013
Преписка: 00398-2013-0023 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ РСМР В ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ОБОСОБЯВАНЕТО ИМ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ (ПО ПРОЕКТ, С ИЗДАДЕНО СТАНОВИЩЕ ОТ ОДБХ – гр.СОФИЯ) И РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ПОДМЯНА НА СГРАДНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ (ЕЛ., ВиК И ОВиК) В ДРУГИ ПЕТ БРОЯ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА ПРЕДКЛИНИЧЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, находяща се в гр.София, ул. „Здраве” №2”
Описание: Обществената поръчка обхваща цялостни вътрешни ремонтно строителни работи на помещения в сградата на Предклиничен университетски център. Част от помещенията ще се обособят в нов ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР - лаборатории, за които ще важат изискванията на Наредба №20 от 1.11.2012г. за „Минимални изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им” – издадена от Министерство на земеделието и храните, поради спецификата на помещенията предвидени за лабораторни изследвания на животни предназначени за експериментална работа. Подмяната на Ел.инсталацията се извършва по инвестиционен проект/ приложен на магнитен носител/, неразделна част от документацията за участие. Допълнителните пет помещения в сградата се намират на различни етажи и обхващат разнородни видове ремонтно строителни дейности: възстановяване на изкъртена и компрометирана мазилка във фоайета, подмяна на парапет и полагане на теракотна настилка по стълби, направа на изводи за ново отоплително тяло и доставка и монтаж на същото в санитарно помещение, предпазни плотове върху радиатори, полагане на фаянс в междуетажните пространства на трите асансьорни шахти. Настоящата обществена поръчка обхваща: *Изпълнение на проект по част: Електро, преработка на съществуващата инсталация за нуждите на Експериментален център, съобразена със спецификата и обзавеждането на центъра; *Частична подмяна на съществуващи ВиК и ОВиК инсталации, за конкретните помещения в зависимост с изискванията и технологията за работа в лабораториите; *Доставка и монтаж на климатизатори, инверторен тип с плазмени филтри; *Изграждане в ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР на нови: Система за контрол на достъп и Сигнално охранителна техника При реализация на ремонтните дейности на обекта не се извършват никакви конструктивни намеси и не се засягат стоманобетонните елементи от носещата конструкция.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/02/2014 16:30

00398-2013-0024

Документ: Обявление за обществена поръчка (577351)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 30-12-2013
Преписка: 00398-2013-0024 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Извършване на конструктивно обследване и оценка на съответствието на четири строежа предоставени за управление и стопанисване на Медицински университет- София: сграда на ФДМ при МУ-София, сграда на ФФ при МУ-София, сграда на МК“ Йорданка Филаретова” при МУ-София и сграда на ЦМБ при МУ-София и съставяне на технически паспорти по реда на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. (обн., ДВ, бр. 7/2007 г., изм., ДВ, бр. 38/2008 г.), свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ»
Описание: В „Техническите спецификации” от документацията за участие, Раздел III. „Обхват на поръчката за всяка една от четирите сгради на МУ-София -ФДМ, ФФ, МК и ЦМБ", подробно са описани дейностите които трябва да се изпълнят, както следва: Т.1. Конструктивно обследване на сградата предмет на поръчката, което включва: Конструктивно заснемане: • архитектурно /екзекутивно/ заснемане на сградите или части от тях /само за тези, за които възложителя няма налична и не може да предостави на магнитен носител/; • конструктивно заснемане на видимите елементи – колони, греди и зидове, описание на функционално обемното разпределение на сградата; описание на водопроводната и канализационна мрежи на сградата, описание на отоплителната, вентилационната и климатичната инсталации на сградата, описание на електрическите инсталации на сградата; Обектово замерване; Моделно изследване; 2 Изготвяне и предоставяне за всяка една сграда на доклад за конструктивно обследване (eкспертиза) на сградата с оценка за съответсвие на строежа и внасяне за съгласуване от съответните инстанциите. 3. Изготвяне на Технически паспорт на сградите / ФДМ, ФФ, МК и ЦМБ/ и регистрацията им. Техническия паспорт на всяка сграда, трябва да включва техническите характеристики на сградата, инструкции за експлоатация и ремонт.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/02/2014 16:30

00398-2014-0001

 


Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (581060)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 20-01-2014
Преписка: 00398-2014-0001 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на студентски общежития, предоставени за управление на База СОССБОС - Медицински университет - София и осигуряване на пропускателен режим в сградите за срок от две години”
Описание: Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на студентски общежития, предоставени за управление на База СОССБОС - Медицински университет - София и осигуряване на пропускателен режим в сградите за срок от две години. Обществената поръчка се отнася за студентските общежития на База СОССБОС – Медицински университет - София, находящи се в гр. София, ул. „Плачковица” № 19, бл.6 и ж. к. „Студентски град” - бл.7, бл.11, бл.25, бл.40Б, бл.53А, бл.56А и бл.56Б.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/03/2014 16:30

 

00398-2014-0002

Документ: Решение (582961)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 29-01-2014
Преписка: 00398-2014-0002 (Неизвестен)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: "Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена", находящи се на територията на гр. София. Обществената поръчка е за срок от 2 години и се отнася за следните обекти -Медицински факултет- сградата на ПУЦ; Факултет по дентална медицина; Фармацевтичен факултет; Медицински колеж-София; Централна медицинска библиотека; СОССБОС - ж.к. "Лозенец" - бл. № 6 и ж.к. "Студентски град" - бл. №№ 7,11,25,40Б,53А,56А,56Б;
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:  

00398-2014-0003

Документ: Решение (582963)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 29-01-2014
Преписка: 00398-2014-0003 (Неизвестен)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: "Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена", находящи се на територията на гр. София. Обществената поръчка е за срок от 2 години и се отнася за следните обекти: Медицински факултет - сградата на ПУЦ; Факултет по дентална медицина; Фармацевтичен факултет;Медицински колеж-София;Централна медицинска библиотека; Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт, СОССБОС - ж.к. "Лозенец" -бл. №6 и ж.к. "Студентски град" - бл. №№ 7;11;25;40Б;53А;56А;56Б.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:  

00398-2014-0004

Документ: Решение (582963)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 29-01-2014
Преписка: 00398-2014-0003 (Неизвестен)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: "Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена", находящи се на територията на гр. София. Обществената поръчка е за срок от 2 години и се отнася за следните обекти: Медицински факултет - сградата на ПУЦ; Факултет по дентална медицина; Фармацевтичен факултет;Медицински колеж-София;Централна медицинска библиотека; Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт, СОССБОС - ж.к. "Лозенец" -бл. №6 и ж.к. "Студентски град" - бл. №№ 7;11;25;40Б;53А;56А;56Б.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:  

00398-2014-0005

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (587663)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 25-02-2014
Преписка: 00398-2014-0005 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Доставка и инсталиране на обзавеждане в операционен блок на Катедра по неврохирургия при Медицински факултет на Медицински университет - София."
Описание: Доставка и инсталиране на обзавеждане в операционен блок на Катедра по неврохирургия при Медицински факултет на Медицински Университет- София, съгласно техническа спецификация /Приложение № 17/, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/04/2014 16:30

00398-2014-0006

 


Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (592321)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 17-03-2014
Преписка: 00398-2014-0006 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на апаратура за научно-изследователска дейност по проект BG161PO003-1.2.04-0086-С0001, с финансовата подкрепа на Операция BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, за нуждите на Медицински Университет – София, по 9 обособени позиции”.
Описание: „Доставка на апаратура за научно-изследователска дейност по проект BG161PO003-1.2.04-0086-С0001, с финансовата подкрепа на Операция BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, за нуждите на Медицински Университет – София, по 9 обособени позиции” включваща дейностите по транспорт до крайния получател, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционен сервиз на доставената апаратура.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/05/2014 16:30
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

00398-2014-0007

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (598997)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 11-04-2014
Преписка: 00398-2014-0007 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на дентално оборудване за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София”.
Описание: „Доставка на дентално оборудване за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София” с монтаж, пускане в експлоатация, обучение на техници на ФДМ във фирмата -производител на денталните юнити за следгаранционно поддържане на техниката, предоставяне на инструкция за работа на български език и осигуряване на гаранционно и следгаранционно обслужване на доставеното оборудване.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2014 16:30

00398-2014-0008

Документ: Обявление за обществена поръчка (601795)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 30-04-2014
Преписка: 00398-2014-0008 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Доставка чрез закупуване на 2 (два) броя нови и неупотребявани автомобили за нуждите на Медицински университет-София по 2 обособени позиции”
Описание: "Доставка чрез закупуване на 2 (два) броя нови и неупотребявани автомобили за нуждите на Медицински университет-София по 2 обособени позиции”, осигуряване на инструкция за експлоатация - обхващаща наставления за водача, както и документация за техническо обслужване и ремонти - предписани от завода производител на български език /същите трябва да се опише мястото за извършване на ремонтно въздействие/ и осигуряване на гаранционно обслужване.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/05/2014 16:30
 

00398-2014-0009

 

Документ: Обявление за обществена поръчка (603984)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 16-05-2014
Преписка: 00398-2014-0009 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2014 г. по 3 обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, сертификати, формуляри и др.; 2. Отпечатване на сборници, учебници и списания; 3. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства."
Описание: Открита процедура по опростени правила (чл.14, ал.3, т.2) от ЗОП за Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2014 г. по 3 обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, сертификати, формуляри и др.; 2. Отпечатване на сборници, учебници и списания; 3. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства."
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/06/2014 16:30

 

00398-2014-0010

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (606600)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 02-06-2014
Преписка: 00398-2014-0010 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при МУ - София.
Описание: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при МУ - София както следва: 1. Изкуствени челюсти; 2. Дезифектанти; 3. Материали за зъбна обтурация; 4. Дребен ендодонтски инструментариум (Ендодонтски материали и консумативи); 5. Акрилни полимери в първични форми (Пластмаси); 6. Силикони в първични форми (Отпечатъчни материали); 7. Дребен инструментариум за зъбна профилактика; 8. Зъболекарски консумативи (Полирни материали); 9. Продукти за протези и ребазация; 10. Зъболекарски инструменти (Зъботехнически инструменти); 11. Игли за медицинска употреба; 12. Анестезия и реанимация; 13. Зъболекарски борчета (Турбинни пилители); 14. Ротационен и абразивен инструментариум (Пилители за прав и обратен наконечник); 15. Зъбна рентгенова фотография; 16. Ортодонтски устройства; 17. Принадлежности за хирургически шевове; 18. Медикаменти; 19. Санитарни изделия; 20. Хирургически инструменти; 21. Смазочни вещества; 22. Медиицнско оборудване и косумативи; 23. Части за помпи, компресори, машини или двигатели; 24. Пластмаси в първични форми (Композитни материали и адхезиви); 25. Медицински консумативи (Терапевтика).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2014 16:30

00398-2014-0011

Документ: Обявление за обществена поръчка (606744)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 03-06-2014
Преписка: 00398-2014-0011 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Изграждане на интегрирана информационна система в Медицински университет – София в изпълнение на дейностите по проект: „Въвеждане на система за управление на качеството в Медицински университет – София съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационите системи в университета“ по договор № BG051PO001-3.1.08-0036 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на дейностите по схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Описание: „Изграждане на интегрирана информационна система в Медицински университет – София в изпълнение на дейностите по проект: „Въвеждане на система за управление на качеството в Медицински университет – София съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационите системи в университета“ по договор № BG051PO001-3.1.08-0036 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на дейностите по схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: 1. проектиране, разработване, внедряване и интегриране на специализиран софтуер в цялостна система, с цел оптимизирането на информационните и комуникационни процеси в Медицински Университет София, което следва да бъде свързано с изграждането на множество взаимосвързани модули, като отделни компоненти на декомпозирана информационна система. 1.1 Всеки един от тези модули е необходимо да представлява самостоятелна ИС (Информационна Система), със своя собствена БД (База Данни) , потребителски интерфейс и специфично предназначение – обслужване на информационните дейности, свързани със студентите, докторантите и преподавателите на ВУ(Висшето Училище), на определено ниво от организацията на МУ (Медицински Университет) - София. 1.2 Описание на необходите модули, които трябва да бъдат разработени за изпълнението на Информационната Система на МУ-София са посочени в част Техническа спецификация от документацията за участие. 2. Тестване на информационната система на място при Възложителя. 3. Обучение за работа на пет служители на Възложителя на място при Възложителя. 4. Гаранционна поддръжка на системата за период от 1 /една/ до 3 /три/ години, което включва и всички ъпдейти, включително и при поява на нови и коригирани нормативни документи.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/07/2014 16:30
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

00398-2014-0012

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (608045)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 11-06-2014
Преписка: 00398-2014-0012 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в хирургическо лечение на фармакорезистентни епилепсии и невроонкологични заболявания“ в изпълнение на проект „Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в хирургическо лечение на фармакорезистентните епилепсии и невроонкологичните заболявания“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“
Описание: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високотехнологично оборудване, включващо: HD СИСТЕМА ЗА ПРЕНОС НА ВИДЕО ОБРАЗИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ, HD 24” МЕДИЦИНСКИ МОНИТОР LCD, ОПЕРАЦИОННА ЛАМПА LED, ОПЕРАЦИОННА ЛАМПА LED С ВГРАДЕНА HD КАМЕРА, КОЛОНА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ, КОЛОНА ЗА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, ОПЕРАЦИОННА МАСА, ЛОКАЛНА МРЕЖА, СЪРВЪР, ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ, ЕНДОСКОПСКА КАМЕРА, ЕНДОСКОПСКИ СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК, ВИДЕО ЕНДОСКОП, ЕНДОСКОПСКА ГЛАВА ЗА КАМЕРА, ЕЛЕКТРОНОЖ, ПОМПА ЗА ЛАВАЖ, БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ СТЕРИЛНО ПОЛЕ, СИСТЕМА ЗА КОМУТАЦИЯ И ТРАНСЛАЦИЯ НА ВИДЕО ПОТОЦИ,15” СЕНЗОРЕН МОНИТОР и ОПЕРАЦИОНЕН МИКРОСКОП за НИРД с приложение в хирургическо лечение на фармакорезистентни епилепсии и невроонкологични заболявания“ в изпълнение на проект „Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в хирургическо лечение на фармакорезистентните епилепсии и невроонкологичните заболявания“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Постигането на основната цел и реализирането на поръчката ще доведе до: -изграждане на модулен операционен театър с 2 секции; -обучение на 10 служители на Медицински факултет при Медицински университет - София за работа с оборудването, в това число асистенти от Катедрата по неврохирургия и технически персонал; -популяризиране приноса на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. В период от 3 до 5 години след приключване на проекта, Медицински факултет на Медицински университет-София ще осъществи 3 НИРД проекти в следните направления: 1.Съвременно хирургическо лечение на фармакорезистенстните епилепии. 2.Минимално-инвазивни методи при оперативното лечение на туморите на черепната основа – чисто ендоскопска хирургия; 3.Повишаване на радикалността и ефекасността при хирургическото лечение на бенигнени и малигнени мозъчни глиоми.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2014 16:30
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

00398-2014-0013

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (609082)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 17-06-2014
Преписка: 00398-2014-0013 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Доокомплектовка към обзавеждане в операционен блок на Катедра по неврохирургия при Медицински факултет на Медицински университет - София."
Описание: Доокомплектовка към обзавеждане в операционен блок на Катедра по неврохирургия при Медицински факултет на Медицински Университет- София, съгласно техническа спецификация /Приложение № 17/, неразделна част от документацията за участие. Предлаганото от участника обзавеждане, трябва да е съвместимо и да съответства на обзавеждане с характеристики от производителя "Ха Те ЛАБОР+ХОСПИТАЛТЕХНИК АГ", Германия посочени в т.9 от раздел I. "Условия за участие" към тръжната документация.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/07/2014 16:30

 

00398-2014-0014

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (610439)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 24-06-2014
Преписка: 00398-2014-0014 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на 1 брой проходен парно-вакуумен стерилизатор, включваща подготвителни дейности, демонтаж на съществуващия стерилизатор, монтаж на новия стерилизатор, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа с него и гаранционно сервизно обслужване
Описание: Доставка на 1 брой проходен парно-вакуумен стерилизатор, включваща подготвителни дейности, демонтаж на съществуващия стерилизатор, монтаж на новия стерилизатор, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа с него и гаранционно сервизно обслужване
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/07/2014 16:30

 

00398-2014-0015

 

Документ: Обявление за обществена поръчка (610445)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 24-06-2014
Преписка: 00398-2014-0015 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 7 обособени позиции: 1. Ученически маси и столове; 2. Офис столове; 3. Лабораторни столове; 4. Метални шкафове и стелажи; 5. Офис обзавеждане; 6. Мека мебел и 7. Посетителски пейки.
Описание: Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 7 обособени позиции: 1. Ученически маси и столове; 2. Офис столове; 3. Лабораторни столове; 4. Метални шкафове и стелажи; 5. Офис обзавеждане; 6. Мека мебел и 7. Посетителски пейки .
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/07/2014 16:30

00398-2014-0016

Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА НОВИ ШЕСТ БРОЯ ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, ВКЛЮЧВАЩА ПРОЕКТНА РАЗРАБОТКА ЗА ПОДМЯНАТА НА АСАНСЬОРНИТЕ УРЕДБИ, ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, МОНТАЖ НА НОВИ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА В СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА /ФДМ/ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ”

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (610538)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 24-06-2014
Преписка: 00398-2014-0016 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „ДОСТАВКА НА НОВИ ШЕСТ БРОЯ ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, ВКЛЮЧВАЩА ПРОЕКТНА РАЗРАБОТКА ЗА ПОДМЯНАТА НА АСАНСЬОРНИТЕ УРЕДБИ, ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, МОНТАЖ НА НОВИ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА В СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА /ФДМ/ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ”.
Описание: 1.Демонтаж на съществуващи 6/шест броя асансьорни уредби в сградата на Факултет по дентална медицина при МУ-София. 2.Изготвяне на проектна разработка за подмяната на асансьорните уредби, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради (ДВ, бр. 46 от 2009 г.), Закон за техническите изисквания към продуктите /ДВ бр. 93 от 2002г./ и съобразена с изискванията на действащите разпоредби в Република България за реализиране на обекта. Проектнта разработка да обхваща всички необходими чертежи, схеми и записки по части, както и съпътстваща документация за получаване на всички разрешителни от съответните органи за изпълнението на поръчката. 3.Производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови шест броя асансьори уредби, в сградата на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София, при условията на „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства” /ПМС - №242 от 24.10.2001г./, Закон за техническите изисквания към продуктите /ДВ бр. 93 от 2002г./ , включително подготовка на необходимата документация за регистрация и сертифициране на асансьорните уредби, съгласно „Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори” – ПМС №75/01.04.2003 г., Изм. Приета с ПМС № 62 от 17. 03. 2014 г., ДВ.бр. 27 от 25. 03. 2014г. 4. Осигуряване на сервизно обслуждане и поддръжка за целия гаранционен период , който не може да бъде по-малко от 5 години.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/08/2014 16:30

 

00398-2014-0017

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (611868)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 27-06-2014
Преписка: 00398-2014-0017 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 30 обособени позиции"
Описание: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 30 обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/07/2014 16:30

 

00398-2014-0018

Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи в кабинети, учебни зали, лаборатории, фоайета, тоалетни и коридори в сградата на Факултет по дентална медицина при Медицински университет София, находяща се в гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 1“

Документ: Обявление за обществена поръчка (612313)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 30-06-2014
Преписка: 00398-2014-0018 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи в кабинети, учебни зали, лаборатории, фоайета, тоалетни и коридори в сградата на Факултет по дентална медицина при Медицински университет София, находяща се в гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 1“
Описание: Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи в кабинети, учебни зали, лаборатории, фоайета, тоалетни и коридори в сградата на Факултет по дентална медицина при Медицински университет София, находяща се в гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 1 включващи АС част, част "Електроинсталации" , част " ВиК" , част " ОВ" с количества описани в документацията за участие
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/07/2014 16:30

 

00398-2014-0019

 

Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строително монтажни работи (РСМР) на етажи от VI до XIII  на  сградата на Факултет по дентална медицина към Медицински университет –София включващи демонтаж, доставка и монтаж на  PVC дограма включително съпътстващите строителни работи“.

Документ: Обявление за обществена поръчка (612356)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 30-06-2014
Преписка: 00398-2014-0019 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Извършване на ремонтни строително монтажни работи (РСМР) на етажи от VI до XIII на сградата на Факултет по дентална медицина към Медицински университет –София включващи демонтаж, доставка и монтаж на PVC дограма включително съпътстващите строителни работи“
Описание: В сградата на Факултет по дентална медицина при МУ-София от шести до тринадесети етажи вкльчително се предвижда да се извърши демонтаж на съществуващата старата алуминиева дограма и да се достави франко обект и монтира нова петкамерна PVC дограма бяло К стъкло. Поръчката включва изпълнение на съпътстащите довършителни и ремонтно възстановителни дейности след монтажа на дограмата, съгласно Техническите спецификации /Приложение №4/ и Количсествената сметка / Образец №21/ от документацията за участие в настоящата процедура.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

00398-2014-0020

 

Документ: Обявление за обществена поръчка (612370)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 30-06-2014
Преписка: 00398-2014-0020 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи / текущ ремонт по смисъла на §5, т.43 от допълнителните разпоредби на ЗУТ/ в 237 броя стаи с антре и РСМР на общите части на сградата на студентско общежитие – блок 11 на База „СОССБОС“ при Медицински университет – София, Студентски град „Христо Ботев“
Описание: „Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи / текущ ремонт по смисъла на §5, т.43 от допълнителните разпоредби на ЗУТ/ в 237 броя стаи с антре и РСМР на общите части на сградата на студентско общежитие – блок 11 на База „СОССБОС“ при Медицински университет – София, Студентски град „Христо Ботев“ включващи демонтажни работи, шпакловки и боядисване на стени и тавани, настилки - ламиниран паркет и гранитогрес и подмяна на кабели съгласно количествата дадени в документацията
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/07/2014 16:3

00398-2014-0021

 Покана  за договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.1 с предмет :„Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 4 обособени позиции” 

Документ: Решение (612639)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 30-06-2014
Преписка: 00398-2014-0021 (---)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 4 обособени позиции”, с монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, както и предоставяне на инструкция за работа на български език и осигуряване на гаранционно и следгаранционно обслужване на доставената апаратура и оборудване за всички обособените позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

00398-2014-0022

 

Документ: Обявление за обществена поръчка (612717)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 30-06-2014
Преписка: 00398-2014-0022 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Периодична доставка на хигиенни материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2014/2015 г. по 5 обособени позиции: 1. Почистващи продукти; 2.Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса; 3. Дезинфектанти; 4.Санитарни изделия и 5. Други."
Описание: Периодична доставка на хигиенни материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2014/2015 г.по 5 обособени позиции: 1.Почистващи продукти; 2.Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса; 3. Дезинфектанти; 4.Санитарни изделия и 5. Други
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

00398-2014-0023

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (612835)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 30-06-2014
Преписка: 00398-2014-0023 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 5 обособени позиции, включително монтаж, въвеждане в експлоатация/ пуск и гаранционно обслужване“
Описание: „Доставка на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 5 обособени позиции, включително монтаж, въвеждане в експлоатация/ пуск и гаранционно обслужване“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

00398-2014-0024

 

Договор № Д-КС-131/10.09.2014 год. с приложения към него сключен след проведена процедура на договаряне без обявление по ЗОП  с изпълнител "Техно - енерджи" ООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет : „Извършване на вътрешни ремонтни  строително монтажни работи в 160 броя стаи с антре и РСМР на общите части на сградата на студентско общежитие – блок 25 и  в 131 броя стаи с антре и РСМР на общите части на сградата на студентско общежитие – блок 40Б на  База „СОССБОС“ при Медицински университет – София, Студентски град „Христо Ботев“ едновременно с прилагане на енергоефективни мерки по сключен ЕСКО договор“  с публикувано решение за откриване на процедурата на страницата на АОП  № 00398-2014-0024

Доклад от комисия от 18.08.2014год. , назначена със Заповед №РК 36-1339/06.08.2014г. и Решение № РК 36-1460/25.08.2014г. на Ректора на МУ-София за класиране на участниците в проведена процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП за избор на изпълнител  на обществена поръчка  с предмет: „Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи в 160 броя стаи с антре и РСМР на общите части на сградата на студентско общежитие - блок 25 и в 131 броя стаи с антре и РСМР на общите части на сградата на студентско общежитие -блок 40Б на База „СОССБОС" при Медицински университет - София, Студентски град „Христо Ботев", открита с Решение №РК 36-1327/31.07.2014г., вписано в регистъра на АОП под уникален №00398-2014-0024.

00398-2014-0025

01.09.2014 16:11


Документ: Обявление за обществена поръчка (621631)
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат
Получен на: 01-09-2014
Преписка: 00398-2014-0025 (---)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „ Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на база Студентски общежития и столове и социално - битово обслужване на студентите (СОССБОС) при Медицински университет – София по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1. Обзавеждане за Блок № 25 и Обособена позиция № 2 Обзавеждане за Блок №40Б “
Описание: „ Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на база Студентски общежития и столове и социално - битово обслужване на студентите (СОССБОС) при Медицински университет – София по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1. Обзавеждане за Блок № 25 и Обособена позиция № 2 Обзавеждане за Блок №40Б “
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/09/2014 16:30