Профил на купувача към
Медицински Университет - София!
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ И ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и във връзка с провеждащата се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в хирургическо лечение на фармакорезистентни епилепсии и невроонкологични заболявания“ в изпълнение на проект „Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в хирургическо лечение на фармакорезистентните епилепсии и невроонкологичните заболявания“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013,  съфинансирана  от  Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“  Ви уведомяваме, че Комисията назначена със Заповед № РК 36-1193/11.07.2014 г. на Ректора на МУ-София ще отвори  плика с ценовото предложение на допуснатия до класиране участник на 22.08.2014 г. от 8:30 ч. в Заседателна зала № 6, етаж ХІІ  на Медицински Университет-Ректорат (сградата на НЦОЗА),  гр. София, бул.”Акад. Иван  Евстатиев  Гешов” № 15.

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и във връзка с провеждащата се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет-София  по 30 обособени позиции” Ви уведомяваме, че Комисията назначена със Заповед  № РК 36-1274/28.07.2014 г. на Ректора на МУ-София ще отвори  пликовете с ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 21.08.2014 г. от 14:30 ч. в Заседателна зала № 6, етаж ХІІ на Медицински Университет-Ректорат (сградата на НЦОЗА), гр. София, бул.”Акад. Иван  Евстатиев  Гешов” № 15.
Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


Отваряне на ценови оферти за открита процедура по ЗОП - 00398- 2014-0019

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строително монтажни работи (РСМР) на етажи от VI до XIII  на  сградата на Факултет по дентална медицина към Медицински университет –София включващи демонтаж, доставка и монтаж на  PVC дограма включително съпътстващите строителни работи“, ще бъде на 22.08.2014г. (петък) от 14:30 часа, зала № 6, етаж 12  в сградата на НЦОЗА, находяща се на бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов” №15, гр.София.
Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел.


Отваряне на ценови оферти за открита процедура по ЗОП - 00398- 2014-0018

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в обществена поръчка с предмет:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ В  КАБИНЕТИ, УЧЕБНИ ЗАЛИ, ЛАБОРАТОРИИ, ФОАЙЕТА, ТОАЛЕТНИ И КОРИДОРИ В СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР.СОФИЯ, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ“ №1 ще бъде на 22.08.2014г. (петък) от 13:30 часа, зала № 6, етаж 12  в сградата на НЦОЗА, находяща се на бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов” №15, гр.София.
Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел.