Профил на купувача към
Медицински Университет - София!
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ И ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69а ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждащa се откритa процедура по ЗОП  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София  по 7  обособени позиции: 1. Ученически маси и столове; 2. Офис столове; 3. Лабораторни столове;  4.  Метални шкафове и стелажи; 5. Офис обзавеждане; 6. Мека мебел и 7. Посетителски пейки“, открита с Решение № РК -36-1086 от 24.06.2014 г.  на  Ректора на Медицински Университет – София, Ви уведомяваме, че Комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 09.10.2014г. /четвъртък/ от 10.30 часа в Медицински университет - София, бул.„Акад. Ив. Евст.Гешов” № 15, етаж 12, зала № 6 в сградата на НЦОЗА. 

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.