Профил на купувача към
Медицински Университет - София!
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ И ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основание чл.69а ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждащa се откритa процедура по опростените правила (чл.14, ал.3, т.2) от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет “Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2014 г. по 3 обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, сертификати, формуляри и др.; 2. Отпечатване на сборници, учебници и списания; 3. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства.” , открита с Решение № РК -36-891 от 16.05.2014 г.  на  Ректора на Медицински Университет – София, Ви уведомяваме, че Комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 17.07.2014 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Медицински университет-София, зала № 6 на 12 етаж в сградата на НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Евст.Гешов”№ 15.

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.