Профил на купувача към
Медицински Университет - София!
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ И ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура с предмет: „Извършване на конструктивно обследване и оценка на съответствието на четири строежа предоставени за управление и стопанисване на Медицински университет- София: сграда на ФДМ при МУ-София, сграда на ФФ при МУ-София, сграда на МК“ Йорданка Филаретова” при МУ-София и сграда на ЦМБ при МУ-София и съставяне на технически паспорти по реда на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. (обн., ДВ, бр. 7/2007 г., изм., ДВ, бр. 38/2008 г.), свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ» ще се състои на 15.04.2014 г. (вторник) от 10:30 часа, зала № 6, етаж 12 в сградата на НЦОЗА, находяща се на бул.„Акад. Ив. Евст. Гешов” №15, гр.София.
Заседанието на Комисията е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.