Профил на купувача към
Медицински Университет - София!
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ И ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП  Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ  /ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО СМИСЪЛА НА §5, Т. 43 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА  ЗУТ/  В 237 БРОЯ СТАИ С АНТРЕ И РСМР НА ОБЩИТЕ  ЧАСТИ В СГРАДАТА НА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 11 НА БАЗА „СОССБОС“ ПРИ МЕДИЦИНСНКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, СТУДЕНТСКИ ГРАД „ХРИСТО БОТЕВ“ ще се състои на 17.09.2014 г. (сряда)  от 14:00 часа, зала № 6, етаж 12 в сградата на НЦОЗА, находяща се на бул.„Акад. Ив. Евст. Гешов” №15, гр.София.

Заседанието на Комисията е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.